Committees

FOUNDER:
LATE PADMA BHUSHAN PANDIT NIKHIL GHOSH
CO-FOUNDER:
LATE SMT.USHA GHOSH


Trustees
  Managing Committee Members
Shri D.M. Sukthankar – President   Shri Bhadra C Patel
Shri Subhash Avate   Shri Nayan Ghosh – Ex-Officio
Shri Nayan Ghosh   Adv.Nilanjana Shah – Ex-Officio
Shri Chetan Shah   Smt.Jyoti N. Ghosh
Adv.Nilanjana Shah   Shri Lalit Selarka
Shri O. P. Agarwal   Shri Pradeep Gaglani
    Shri Rajiv Gandhi
    Shri Uday Shah
    Dr. Rajeev Kamath
    Shri Prashant Apte
    Shri Hiten Sheth